سه‌شنبه؛2 مرداد 1403

راضیه مدرس

سرپرست معاونت

سوابق اجرایی

  • None

    تلفن دفتر معاونت

  • None

    شماره نمابر

  • None

    ایمیل

لینک های معاونت

معرفی معاونت

1-تعيين خط مشي و تدوين برنامه هاي اجرائي در امور اداري، حقوقي، رفاهي، مالي، پشتيباني، مديريتي و ساير زمينه هاي مربوط در چارچوب سياست ها و خط مشي هاي كلي سازمان

2- طراحی برنامه جامع نوسازی و تحول اداری سازمان در چارچوب ضوابط، مقررات و برنامه های مصوب

3-راهبری، هدایت و ایجاد زمینه های لازم بمنظور تحقق برنامه های تحول اداری در ابعاد قوانین و مقررات، ساختار و تشکیلات، روش های انجام کار، آموزش و تجهیز نیروی انسانی و تقویت مشارکت کارکنان با رویکرد مهندسی مجدد ساختارها و فرآیندها

4-برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر تهیه و تنظیم بودجه سازمان با همکاری و مشارکت واحدهای ذی ربط

5- توزیع و تخصیص بودجه بین واحدهای مختلف و نظارت بر اجرای آنها

6-بررسی، مطالعه و تدوین سیاستها و برنامه های راهبردی مدیریت منابع انسانی

7- برنامه ریزی، تأمین و توسعه منابع مالی مورد نیاز از محلهای مختلف

8-برنامه ریزی برای تأمین آمار و اطلاعات مورد نیاز و پایگاههای اطلاع رسانی

9-برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر اجرای طرحهای نظام اداری خودکار (اتوماسیون اداری)

10.طراحی نظام ارزشیابی آموزشهای ضمن خدمت کارکنان در جهت بهبود مستمر برنامه های آموزشی

11.ساماندهی و هماهنگی نظام های اطلاعاتی و نظارت بر نحوه تشکیل، استقرار، طبقه بندی و نگهداری آمار محصولات حوزه های مختلف

12.کمک به جذب منابع لازم جهت ارتقاء کیفیت و کمیت امور رفاهی کارکنان

13-بررسی و مطالعه برنامه ها، فعالیت ها و ظرفیت های بالقوه واحدهاي تابعه و وابسته و پیگیری و هدایت برنامه های تحول اداری و ارزیابی عملکرد آنها جهت ارائه گزارشات ادواری به رياست سازمان

14-بررسی و برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی در واگذاری وظایف و اختیارات به واحدهای استانی سازمان با حفظ جایگاه نظارتی حوزه مرکزی و تنظیم ساختارها و روشهای مورد نیاز پیش بینی راه های توسعه روحیه و رفاه و فعالیت های فوق برنامه اعم از ورزشی، تفریحی، سیاحتی و زیارتی كاركنان

15- نظارت بر حسن جريان اداري و مالي سازمان به منظور انجام صحيح و سريع وظايف و فعاليتها در ستاد و مراکز استانها

16-نظارت بر روش هاي انجام كار واحدهاي سازمان به منظور حذف تشريفات و مراحل زائد فعاليتها و ايجاد سرعت و صحت بيشتر در جريان امور با تأكيد بر بهره گيري از روشها و تكنولوژي هاي نوين

17-برنامه ريزي به منظور تعيين احتياجات آموزشي كاركنان سازمان و نظارت بر تهيه، تنظيم و اجراي برنامه هاي لازم در اين زمينه.


همکاران معاونت در حوزه توسعه مدیریت

شرح وظایف معاونت

1-راهبری هدایت و ایجاد زمینه های لازم به منظور تحقق برنامه های تحول اداری در ابعاد قوانین و مقررات ساختار و تشکیلات

2-روش های انجام کار آموزش و تجهیز نیروی انسانی و تقویت مشارکت کارکنان با رویکرد مهندسی مجدد ساختارها و فرایند ها در چارچوب ضوابط ابلاغی از سوی سازمان مرکزی

3-برنامه ریزی هماهنگی و نظارت بر تهیه و تنظیم بودجه سازمان در استان با همکاری و مشارکت واحدهای ذیربط توزیع و تخصیص بودجه بین واحدهای مختلف سازمان و نظارت بر اجرای آنها

4-برنامه ریزی تامین و توسعه منابع مالی مورد نیاز از محل های مختلف

5- برنامه ریزی برای تامین آمار و اطلاعات مورد نیاز استان

6-نظارت بر اجرای نظام ارزشیابی آموزش های ضمن خدمت کارکنان استان در جهت بهبود مستمر برنامه های آموزشی

7-نظارت بر نحوه تشکیل استقرار طبقه بندی و نگهداری آمار محصولات حوزه های مختلف سازمان در چارچوب نظام های مصوب وابلاغی

8-پیش بینی راه های توسعه روحیه و رفاه وفعالیت های فوق برنامه اعم از ورزشی تفریحی سیاحتی و زیارتی کارکنان و ارایه پیشنهاد به سازمان مرکزی

9-نظارت برحسن جریان اداری و مالی سازمان استان به منظور انجام صحیح وسریع وظایف و فعالیت ها

10-نیاز سنجی آموزشی کارکنان سازمان استان و ارایه نتایج به سازمان مرکزی

11-بررسی و برنامه ریزی در خصوص نحوه تامین نیروی انسانی متخصص و کارآزموده

12-نظارت و مراقبت بر کلیه امور مالی به منظور حفظ و رعایت مقررات مربوط