شنبه؛5 خرداد 1403

ایجاد زیرساخت های گردشگری مورد نیاز جزیره ابوموسی

یک‌شنبه؛23 اردیبهشت 1403

مناقصه


اداره كل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی هرمزگان در نظر دارد مناقصه عمومی فوق را با مشخصات و شرایط کلی ذیل از طریق برگزاری مناقصه  ، به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.

الف ) شرح مختصر کارها :

 

موضوع پروژه

مبلغ برآورد(ریال)

شهرستان

مدت پیمان

(ماه)

مبلغ تضمین شرکت در فرآيند ارجاع كار (ریال)

ایجاد زیرساخت های گردشگری مورد نیاز جزیره ابوموسی(جدول گذاری و کف سازی)

20.629.708.688

بندرلنگه-جزیره ابوموسی

3

1.031.485.434

ب) محل تاًمین اعتبار : از محل اعتبارات استانی 

ج) شرایط متقاضی : 1  داشتن شخصیت حقوقی  2-  داشتن توانایی ارائه ضمانت نامه بانکی شرکت در فرآيند ارجاع كار و ضمانت نامه انجام تعهدات 3 دارا بودن حداقل رتبه 5 رشته ابنیه. لذا متقاضیانی که دارای شرایط مذکور در بند « ج » فوق بوده و آمادگی اجرای پروژه را دارند می توانند جهت اخذ اسناد مناقصه از ساعت 17:00 مورخ 19/02/1403  لغایت ساعت .19:00 مورخ  26/02/1403 به پایگاه اینترنتی سامانه تدارکات الترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند، آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه، ساعت 19:00 مورخ  13/03/1403 و بازگشایی پاکات ساعت 11:00 مورخ 16/03/1403 خواهد بود. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تماس 07633687197 تماس حاصل فرمایید.

 

                                                             

نوشتن نظر