شنبه؛5 خرداد 1403

کنگ مرکز دریانوردی ایران قدیم

چهارشنبه؛5 اردیبهشت 1403

ویدئو


خاک اش بوی نمک می دهد. بوی آب، بوی دریا. آشیانه ققنوس.

خرابه هایش ما را به صدها سال پیش می برند. به شهری که چهار بار خراب شده و دوباره بر خرابه هایش بنا شده است. 

بر طبق این نوشته ها در سه دوره آباد و پر رونق بوده است.

عصر سلاجقه ایران، عهد اتابکان فارس و دوره صفویان. 

ویدئو: شهرداری بندرکنگ

نوشتن نظر